• Spoločnosť

Etická linka

 • Spoločnosť Chemosvit a.s. sa zaväzuje vykonávať svoju podnikateľskú činnosť transparentným spôsobom. Dobré meno spoločnosti je dôležitou obchodnou hodnotou a etické konanie a správanie v súlade so zákonom na všetkých úrovniach podnikania našej spoločnosti je podstatou nášho udržateľného úspechu.


  Etická linka spoločnosti Chemosvit a.s. predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a pravidiel zodpovedného podnikania.


  Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.


  Za neetické správanie pokladáme:
  • podvodné, nesprávne a nekorektné vedenie účtovnej evidencie a výkazov, skresľovanie a ovplyvňovanie auditu,
  • porušovanie právnych predpisov a interných predpisov,
  • porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže,
  • jednanie vedené pri strete záujmov,
  • jednanie podporujúce korupciu alebo samotné korupčné praktiky,
  • sprenevera alebo krádež finančného a hmotného majetku,
  • nekorektné jednanie v rámci bezpečnosti práce, požiarnej ochrany,  ochrany životného prostredia,
  • falšovanie zmlúv,
  • zneužívanie informácií v obchodnom styku,
  • akceptovanie pracovných podmienok, ktoré sú v rozpore s pravidlami etického správania (napr. porušovanie ľudských práv),
  • vybavovanie si osobných účtov s podriadenými/nadriadenými či obchodnými partnermi,
  • poskytnutie neetických a nepravdivých informácií (na pracovisku, na etickú linku), za účelom poškodenia inej osoby alebo spoločnosti.
  • neetická komunikácia voči firme na sociálnych sieťach
   
  Ak ste sa stretli s neetickým správaním, môžete svoje informácie ohlasovať anonymne. Ak však uvediete vašu osobnú identifikáciu, proces riešenia daného problému sa značne urýchli a zároveň vám to umožní lepší prístup k informáciám o vývoji vášho prípadu.
 • Uveďte prosím čo najviac podrobností vo veci údajného porušenia etických pravidiel vo vzťahu k Vami uvádzanej situácii. To znamená, detailný popis miest, ďalších súvisiacich osôb/subjektov, čo najviac informácií, ktoré môžu pomôcť pri spracovaní a preverení Vami uvedenej informácie.

  Nižšie môžete zadať popis udalosti či jednania v rozpore s etickými pravidlami.

  Za účelom rychlého a spoľahlivého spracovania vašej správy uprednostňujeme vašu identifikáciu (uvedené údaje sú dobrovoľné).

  Povinné*